เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : เงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมการชำระเงินเพิ่มผิดแบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/72 วันที่ : 5 มกราคม 2561
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกเอกสารที่มีรายการคำว่า “ใบกำกับภาษี/บิลเงินสด (อย่างย่อ)”
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./73 วันที่ : 5 มกราคม 2561
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/70 วันที่ : 5 มกราคม 2561
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใช้ใบกำกับภาษีขายและใบกำกับภาษีซื้อที่ระบุชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไม่ตรงตามที่จดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงไว้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./131 วันที่ : 9 มกราคม 2561
5.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/198 วันที่ : 11 มกราคม 2561
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/312 วันที่ : 16 มกราคม 2561
7.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีอากร ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/313 วันที่ : 16 มกราคม 2561
8.
เรื่อง : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลให้แก่นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/584 วันที่ : 24 มกราคม 2561
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่พนักงานได้รับจากการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/875 วันที่ : 31 มกราคม 2561
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./879 วันที่ : 31 มกราคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020