เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2670 วันที่ : 2 เมษายน 2561
2.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.2673 วันที่ : 2 เมษายน 2561
3.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการแก่บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2753 วันที่ : 5 เมษายน 2561
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากการควบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2915 วันที่ : 11 เมษายน 2561
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3071 วันที่ : 20 เมษายน 2561
6.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รับคำขอวีซ่าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3205 วันที่ : 24 เมษายน 2561
7.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายคาร์บอนเครดิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3206 วันที่ : 24 เมษายน 2561
8.เรื่อง : การพิจารณาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3380 วันที่ : 30 เมษายน 2561
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3381 วันที่ : 30 เมษายน 2561

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020