เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินชดเชยในการใช้พาหนะในการเดินทาง และอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1831 วันที่ : 2 มีนาคม 2561
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อสำหรับกิจการประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.1832 วันที่ : 2 มีนาคม 2561
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียม front-end-fee
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1833 วันที่ : 2 มีนาคม 2561
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ กรณีการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1834 วันที่ : 2 มีนาคม 2561
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ครอบครัวของผู้บริหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1838 วันที่ : 2 มีนาคม 2561
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายสินค้า FEED GRADE
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1839 วันที่ : 2 มีนาคม 2561
7.
เรื่อง : การพิจารณาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1841 วันที่ : 2 มีนาคม 2561
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1902 วันที่ : 6 มีนาคม 2561
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1907 วันที่ : 6 มีนาคม 2561
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1908 วันที่ : 6 มีนาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020