เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/5138
วันที่: 2 กรกฎาคม 2561
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 (1) ประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ข้อหารือ            บริษัท A.(ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
           1. บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 09) รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท B. จำกัด (บริษัทB.) (บริษัทผู้โอนกิจการ) เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2555
           2. วันที่ 27 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นและแจ้งการเป็นลูกหนี้ค่าภาษีอากรสำหรับการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดและหรือ บริษัทจำกัด ตามแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19ตุลาคม พ.ศ. 2555 ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
           3. วันที่ 1 ธันวาคม 2555 B. (บริษัทผู้โอนกิจการ) จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และเสร็จการชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
           4. วันที่ 1 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีหนังสือขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตาม แบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยบริษัทฯ เข้าใจว่า การที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 ต่ออธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เป็นการปฏิบัติ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แล้ว อย่างไรก็ดี หากกรมสรรพากรเห็นว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว บริษัทฯ ขอผ่อนปรนข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 โดยถือว่า การที่บริษัทฯ ยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เป็นการยื่นแบบตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการโอนกิจการทั้งหมด
แนววินิจฉัย            กรณีที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เมื่อวันที่ 27สิงหาคม 2555 โดยบริษัทผู้โอนกิจการยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนิติบุคคล(บริษัทฯ ผู้โอนกิจการแจ้งเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555) และบริษัทฯไม่ได้ส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการเลิกกิจการจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทผู้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทอื่นพร้อมการยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นแจ้งรายการตามแบบค.อ.1 - ค.อ.4 เร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงผ่อนปรนโดยให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เป็นการยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 ตามกำหนดเวลาตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และให้บริษัทฯ ส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการเลิกกิจการจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทผู้โอนกิจการ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นรัษฎากร ตามที่ระบุไว้ในแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือฉบับนี้
เลขตู้: 81/40713

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020