เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/5136
วันที่: 2 กรกฎาคม 2561
เรื่อง: ภาระภาษี กรณีการเช่าและซื้อที่ดินสำหรับสถานกงสุล
ข้อกฎหมาย : มาตรา 39 มาตรา 91/2 มาตรา 91/7 มาตรา 104 และมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์จะเช่าและซื้อที่ดิน สำหรับใช้เป็นที่ทำการสถานกงสุลบนที่ดินในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
           1. กรณีที่ดินในกรุงเทพฯ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ จึงให้ ส่วนราชการเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของที่ดินเอกชนและให้สถานเอกอัคราชฑูตฯ เป็นผู้เช่าที่ดินนั้น
           2.กรณีที่ดินในต่างจังหวัด ส่วนราชการจะเป็นผู้ให้เช่าแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยส่วนราชการพิจารณาให้เช่าในระยะเวลาเบื้องต้น 30 ปี
           3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอหารือว่า กรณีตาม 1. และ 2. จะมีภาระภาษีหรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย            1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
          เนื่องจากส่วนราชการไม่ใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่ง ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
           2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
           กรณีส่วนราชการซื้อที่ดินจากเอกชน เนื่องจากผู้ประกอบกิจการการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 และมาตรา 91/7 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นผู้ซื้อจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าว
           3. อากรแสตมป์
           ผู้ให้เช่าที่ดินมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์บนสัญญาเช่า ตามมาตรา 104 แห่ง ประมวลรัษฎากร ประกอบกับบัญชีท้ายหมวด 6 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ให้เช่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาล จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียอากรตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 81/40703

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020