เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/5137
วันที่: 2 กรกฎาคม 2561
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
ข้อกฎหมาย : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลว. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ข้อหารือ            กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ..DRFT: เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
           1. บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทผู้โอนกิจการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
           2. บริษัทผู้โอนกิจการ ได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) แจ้งการเลิกประกอบกิจการภาษีมูลค่าเพิ่ม และโอนกิจการทั้งหมดต่อสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหาคร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยยังมิได้มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ในวันดังกล่าว
           3. บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) โอนกิจการทั้งหมดต่อกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันเลิกบริษัทของผู้โอนกิจการแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้ยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
           4. บริษัทผู้โอนกิจการได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
           5. บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุมัติผ่อนปรนข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 ก่อนวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนเลิกต่อกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า สามารถยื่นแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 ได้โดยไม่ต้องรอให้บริษัทผู้โอนกิจการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีก่อน และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือรับรองแสดงการเลิกบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทผู้โอนกิจการต่อผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว
แนววินิจฉัย            กรณีที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทผู้โอนกิจการยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนิติบุคคลและบริษัทฯ ไม่ได้ส่งมอบหนังสือรับรองแสดงการเลิกกิจการจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัทผู้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัทอื่นพร้อมการยื่นแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากบริษัทฯ สำคัญผิดว่าการยื่นแบบ ภ.พ.09 แล้ว บริษัทฯ มีคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิและมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 โดยไม่ต้องรอให้บริษัทผู้โอนกิจการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีก่อน โดยได้ยื่นเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงผ่อนปรนโดยให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เป็นการยื่นแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 ตามกำหนดเวลาตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555
เลขตู้: 81/40712

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020