เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/4490
วันที่: 11 มิถุนายน 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า บริษัท ก. จำกัด (บริษัทฯ) ขอให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อของบริษัทฯ
          โดย บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 เสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ประกอบกิจการประเภทศูนย์การค้า โดยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าพื้นที่และ/หรือให้บริการระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น บริษัทฯ มีภาษีซื้อที่นำไปใช้กับกิจการทั้งสองประเภท และได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ที่ใช้วิธีปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ จากเดิมใช้วิธีการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท เป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา โดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก เนื่องจากอัตราส่วนการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และเพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณภาษีและยื่นแบบปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อทุกปี
แนววินิจฉัย            กรณีที่บริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทฯ ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภทเป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา โดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก เริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป กรณีดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีของบริษัทฯ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อด้วยวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา โดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 81/40705

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020