เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/พ./4596
วันที่: 13 มิถุนายน 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตัวแทนระดับภูมิภาค
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/2 (2) และมาตรา 81 (2) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
          1. กระทรวงฯ และองค์การฯได้ร่วมมือกันยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ให้กับ ณ กรุงเทพมหานคร สำหรับการนำเข้าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในประเทศไทย
          2. ได้นำเข้าอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบให้กับด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ใช้ในการทำเครื่องหมายติดตามสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกิจกรรมในด้านต่างๆ ของ
          3. ขอให้กรมสรรพากรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าว
แนววินิจฉัย            หากอุปกรณ์ที่ นำเข้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรแล้ว ตัวแทนระดับภูมิภาค ผู้นำเข้าย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/2 (2) และมาตรา 81 (2) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 81/40688

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020