เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/5049
วันที่: 27 มิถุนายน 2561
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับจ้างทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40 (2) และ มาตรา 81(1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการรับจ้างทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME มีรายละเอียดสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นาย ก.ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าโครงสร้างศูนย์วิจัย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย ม.ได้สัญญากับจังหวัดรับจ้างทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ภายใต้กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (โครงการฯ) โดยมีค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรที่ทำนาอินทรีย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร แต่เป็นโครงการเพื่อสังคมและวิชาการ จึงขอหารือดังนี้
          1. เงินได้ที่ได้รับตามสัญญาดังกล่าวจะต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
          2. เงินได้ที่ได้รับตามสัญญาดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย            1. เงินได้ที่ นาย ก.ได้รับจากสัญญารับจ้างทำโครงการฯ ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้จาก การรับทำงานให้ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรก็ดี หากเงินค่าตอบแทนที่ท่านได้รับไปนั้น ต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการวิจัยโดยร่วมกับบุคคลอื่นหรือมีลูกจ้างหรือมีสำนักงานและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจำนวนมาก เงินได้ที่ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
           2. กรณีที่ นาย.ก รับจ้างทำโครงการฯ ดังกล่าวให้แก่จังหวัด เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาคไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 12) เรื่อง กำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ ตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ดังนั้น การให้บริการของท่านแก่จังหวัดตามสัญญารับจ้างทำโครงการฯ ดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 81/40697

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020