เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/5000
วันที่: 26 มิถุนายน 2561
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกา( ฉบับที่ 642) พ.ศ.2560
ข้อหารือ            สมาคม A. (สมาคมฯ) แจ้งว่า ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หลายรายไม่ได้ดำเนินการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให?ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปบันทึกรายการผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ ทำให้ไม่สามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สมาคมฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาขยายเวลาการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
แนววินิจฉัย            มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 จะต้องจัดทำโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304)ฯ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผ?านทางระบบเครือข่ายอินเทอร?เน็ตทางเว็บไซต? (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไม่ได้แจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้นจึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 และกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรผ่อนผันหรือขยายกำหนดเวลาการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวเป็นอย่างอื่นได้
เลขตู้: 81/40700

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020