เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/พ./4597
วันที่: 13 มิถุนายน 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสถานประกอบการ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            บริษัท อ.จำกัด (บริษัทฯ) ได้ทำสัญญาดำเนินกิจกรรมจัดแสดงความสามารถสัตว์และฝึกสัตว์ทดแทน (Amphitheater) กับ พ. (องค์การมหาชน) มีระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทฯ ได้ให้พนักงานไปปฏิบัติงานการแสดง ณ สถานที่ตั้งของลูกค้า และประจำอยู่ยังสถานที่ของลูกค้า ลักษณะการดำเนินการตามสัญญา คือ ดำเนินกิจกรรมจัดแสดงความสามารถสัตว์และฝึกสัตว์ทดแทนเพื่อให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งการบริหารงานของบริษัทฯ เช่น การประสานงาน การออกเอกสารต่าง ๆ และการจ่ายเงินเดือนพนักงานจะอยู่ที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีเดือนละครั้งหลังจากจัดแสดงเสร็จใน 1 เดือน เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า บริษัทฯ จึงหารือว่า จากลักษณะงานดังกล่าวบริษัทฯ จำเป็นต้องจดทะเบียนจัดตั้งสาขาหรือไม่
แนววินิจฉัย            กรณีบริษัทฯได้ทำสัญญาดำเนินกิจกรรมจัดแสดงความสามารถสัตว์และฝึกสัตว์ทดแทน (Amphitheater)กับพ.(องค์การมหาชน) ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานการแสดง ณ สถานที่ตั้งของลูกค้า และประจำอยู่ยังสถานที่ลูกค้า สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมตามสัญญาจ้างไม่เข้าลักษณะเป็น “สถานประกอบการ” ตามมาตรา 77/1 (20) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเพียงสถานที่ที่บริษัทฯ ผู้รับจ้างใช้ดำเนินกิจกรรมตามสัญญาจ้างเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาก็สิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมบริษัทฯจึงไม่ต้องแจ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสถานประกอบการแต่อย่างใด
เลขตู้: 81/40689

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020