เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/4407
วันที่: 7 มิถุนายน 2561
เรื่อง: การพิจารณาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
ข้อหารือ            มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวจะต้องแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผ่่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต? (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึก (save) แผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304)ฯ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2560 ในระบบเครือข่ายของกรมสรรพากรแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูล (submit) เนื่องจากบริษัทฯ มีความเข้าใจว่า การจัดส่งข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เพียงครั้งเดียว และบริษัทฯ ยังไม่ทราบข้อมูลแผนการจ่ายเงินสำหรับเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2560 ที่แน่นอน ต่อมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทราบจำนวนเงินลงทุนสำหรับเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2560 ที่แน่นอนแล้ว บริษัทฯ จึงได้เข้าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร เพื่อแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินให้ครบถ้วน แต่บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบปิดแล้ว เป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่อาจดำเนินการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ บริษัทฯ จึงขอผ่อนผันและอนุโลมให้บริษัทฯ แจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อจะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
แนววินิจฉัย            ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 จะต้องจัดทําโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304)ฯ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทางระบบเครือขข่่ายอินเทอร?เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูล (save) ของโครงการลงทุนและ แผนการจ่ายเงินระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2560 ในระบบเครือข่ายของกรมสรรพากรแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล (submit) ให้กรมสรรพากร และกรณีบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งโครงการและแผนการจ่ายเงินสำหรับเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2560 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 และกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรอนุโลมหรือผ่อนผันให้สามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินด้วยวิธีอื่นได้แต่อย่างใด
เลขตู้: 81/40681

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020