เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/924
วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขายลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน พร้อมติดตั้ง และการให้บริการบำรุงรักษาภายหลังการติดตั้ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         1. บริษัทฯ ทำสัญญาขายลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อนพร้อมติดตั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน
         2. บริษัทฯ ทำสัญญาให้บริการบำรุงรักษาลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน
         บริษัทฯ ขอหารือว่า บริษัทฯ ต้องปิดอากรแสตมป์สำหรับการทำสัญญาทั้ง 2 ฉบับ หรือไม่

แนววินิจฉัย          1. กรณีบริษัทฯ ทำสัญญาขายลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อนพร้อมติดตั้ง ถือเป็น การขายสินค้า ตามมาตรา 453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์แห่งประมวลรัษฎากร
         2. สัญญาให้บริการบำรุงรักษาลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นตราสารที่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:81/40567

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020