เมนูปิด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1066
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าปลาหมึกบั้งแช่แข็ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ข) และ มาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

         บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง และมีการนำเข้าปลาหมึกบั้งแช่แข็งเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการนำเข้าและสำแดงพิกัด อัตราอากรของสินค้าปลาหมึกบั้งแช่แข็งในพิกัด 0307.49.10 ซึ่งเป็นอัตราอากร 0% และได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมีหนังสือแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สำแดงประเภทพิกัดไม่ถูกต้อง โดยเห็นว่าควรสำแดงประเภทพิกัด 1605.54.00 มีอัตราอากร 20% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผ่านน้ำร้อนทำให้สุก บริษัทฯ จึงหารือว่า การนำเข้าสินค้าปลาหมึกบั้งแช่แข็งดังกล่าวจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย          กรณีหากปลาหมึกดังกล่าวได้มีการผ่านความร้อนให้มีสภาพกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วนำไปแช่แข็งและบรรจุหีบห่อ เป็นการนำสินค้ามาแปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นแล้ว มิใช่เป็นการรักษาสภาพไว้ เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่ง หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง จึงไม่เข้าลักษณะเป็นสินค้าตามมาตรา 81 (1) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร การนำเข้าปลาหมึกบั้งแช่แข็งของบริษัทฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:81/40575

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020