เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค. 0702/พ./7653
วันที่: 28 กันยายน 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรโดยการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ เก็บไว้ในห้องเย็นรักษาสภาพเพื่อไม่ให้เน่าและรอการจำหน่าย และรับซื้อผลไม้ เช่น ทุเรียน โดยซื้อมาเป็นลูกจากเกษตรกรในประเทศหรือตัวแทนเกษตรกร
          1.บริษัทฯ ขอทราบว่า การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรในประเทศดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
               1.1 ทุเรียนซื้อมาเป็นลูก นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศา ขายเป็นลูก
               1.2 ทุเรียนซื้อมาปอกเปลือก นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศา บรรจุใส่ถุงใส ขายเป็นถุง
               1.3 ทุเรียนซื้อมาปอกเปลือก นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศา บรรจุใส่ถุงใส และบรรจุใส่กล่องขายยกกล่อง 1 กล่องมี 4 ถุง
               1.4 เนื้อทุเรียนที่แยกเมล็ดออกเกรด C เนื้อทุเรียนจะคล้ายทุเรียนกวน บรรจุใส่ถุงใส นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศา ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ
               1.5 ทุเรียนเมล็ดเสียบไม้ ใส่ถุงระบุชื่อยี่ห้อ FROZEN DURIAN นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศา ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ
               1.6 ไอศครีมเนื้อทุเรียน 100% เสียบไม้ ใส่ถุงระบุชื่อยี่ห้อ FROZEN DURIAN โดยนำเนื้อทุเรียนเกรด C มายี กวนให้แตกแต่ไม่เหลว มาบรรจุใส่บล็อก เสียบไม้ นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศา ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ
               1.7 ไอศครีมเนื้อทุเรียน 100% ใส่ถ้วยระบุชื่อยี่ห้อ FROZEN DURIAN โดยนำเนื้อทุเรียนเกรด C มายี กวนให้แตกแต่ไม่เหลว มาบรรจุใส่บล็อก เสียบไม้ นำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -40 องศา ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ
               1.8 ทุเรียนนำไปหั่นเป็นชิ้น ผ่านกระบวนการอบแห้งที่อุณหภูมิ -76 องศา และนำไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 125 องศา แล้ว Vacuum เพื่อไล่น้ำและอากาศออก (จ้างบุคคลอื่น) ใส่ถุงฟลอยด์ บรรจุลงกล่องขาย ไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ
แนววินิจฉัย           1. กรณีการจำหน่ายทุเรียนโดยนำทุเรียนไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตาม 1.1 – 1.5 และ 1.8 เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรโดยรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสีย เพื่อการขายปลีกหรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง หากบริษัทฯ ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยการใส่สารปรุงรสหรือสารกันเสีย หรือสารอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน การขายพืชผลทางการเกษตรดังกล่าวในราชอาณาจักรย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (1) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.28/2535ฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
          2. กรณีการจำหน่ายทุเรียนโดยนำทุเรียนไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตาม 1.6 และ 1.7 เป็นการนำทุเรียนไปแปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่น ไม่ว่าอาหารหรือสินค้าอื่นนั้นจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่ การขายอาหารหรือสินค้าในกรณีดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1 (4) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.28/2535ฯ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 81/40811

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020