เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./6966
วันที่: 7 กันยายน 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยบริษัทฯ จะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ก. จะสั่งซื้อน้ำมันจากผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงรายอื่นอีกทอดหนึ่ง
          2. ในการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จะนำเรือไปรับถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ณ คลังน้ำมันของ บริษัท ก. แล้วนำไปขนถ่ายขึ้นเรือเดินทะเลของลูกค้าซึ่งจอดเทียบอยู่ตามท่าเรือต่าง ๆ โดย บริษัท ก. จะทำใบขออนุญาตนำน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเรือเดินทะเลยื่นต่อกรมศุลกากร และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 จากบริษัทฯบริษัท ก ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง จึงไม่ถือว่าเป็นผู้ผลิต และไม่ปรากฏว่า บริษัท ก. ได้มีการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ได้ซื้อจากบุคคลอื่นเพื่อมาขายต่อให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าได้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า จึงไม่ถือว่า การขายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ เป็นการส่งออกสินค้าที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 97/2543 เรื่อง การส่งออกสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก บริษัท ก. แล้วนำไปขายให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลตามข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น หากเรือเดินทะเลดังกล่าวออกจากท่าเรือในประเทศไทยเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศโดยตรง และบริษัทฯ ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกในนามของบริษัทฯ การขายน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการส่งออกที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 77/1 (14) และมาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะต้องมีหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.97/2543ฯ ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543 หรืออย่างน้อยต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศได้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทฯ และหลักฐานที่แสดงว่ามีการอนุญาตให้นำน้ำมันเชื้อเพลิงลงเรือเดินทะเลมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินได้
เลขตู้: 81/40805

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020