เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./6971
วันที่: 7 กันยายน 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท ค. จำกัด (บริษัทฯ) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
          1. บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทั้งที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ได้นำสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ไปใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นภาษีซื้อที่เกิดจากกิจการประเภทใด บริษัทฯ จึงได้เฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 (2) (ก) (ข) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
          2. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณภาษีซื้อโดยขอเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนรายได้ของปีที่ผ่านมา จากการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท ไปเป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีกตามข้อ 2 (3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้การบันทึกบัญชีของกิจการเป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็ว
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้นำสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการไปใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าภาษีซื้อดังกล่าวเป็นภาษีซื้อของกิจการประเภทใด จึงได้เฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภทมาโดยตลอด ต่อมาบริษัทฯ มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อจากวิธีการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการ เป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการทั้งสองประเภท โดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีกตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
          เพื่อให้การบันทึกบัญชีกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณและยื่นแบบปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวิธีเฉลี่ยภาษีซื้อดังกล่าวได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปตามที่ร้องขอ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 81/40795

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020