เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.6967
วันที่: 7 กันยายน 2561
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1 บริษัทฯ และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบธุรกิจขายปลีกและส่ง สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ งการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
          2. บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่ม และเริ่มปรับที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ซึ่งอาคารทั้งหมดนั้นใช้เพื่อการประกอบกิจการทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
          3. พื้นที่บางส่วนของอาคารที่สร้างนั้นได้มีการใช้งานร่วมกันระหว่างกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อันส่งผลให้การประมาณการการใช้พื้นที่อาคารในการประกอบกิจการทั้งสองประเภทนั้นไม่สามารถระบุได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ จึงได้ขอให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อสำหรับการก่อสร้างอาคารตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ ตามข้อ 2 ประกอบกับข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ ก่อสร้างอาคาร หลังเพื่อใช้ดำเนินกิจการตาม 2. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยทั่วไปแล้ว ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อันส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรนั้นได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 81/40791

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020