เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/491
วันที่: 15 มกราคม 2553
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          องค์การฯ เป็นนิติบุคลและเป็นหน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 มีโครงการร่วมทุนกับเอกชน โดยทำสัญญาร่วมลงทุนพัฒนาศักยภาพ ท่าเทียบเรือประมงสตูลกับบริษัทฯ ซึ่งให้สิทธิบริษัทฯ ทำการก่อสร้างท่าเทียบเรือในที่ดินที่องค์การฯ ครอบครองอยู่เพื่อทำธุรกิจ ด้านการให้ บริการขนส่งสินค้าเป็นเวลา 30 ปี การก่อสร้างแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 ก่อสร้างถนนทางเข้า ท่าเทียบเรือ ประมงสตูล และให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นขององค์การฯ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนที่ 2 เป็นการพัฒนาทรัพย์สินส่วนที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินในที่ดินที่ใช้ ประกอบกิจการ โดยให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นขององค์การฯ หลังสิ้นสุดสัญญา นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องแบ่งรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้องค์การฯ ในอัตราร้อยละ 5 ตลอดอายุสัญญา และในขณะทำสัญญา ได้จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการทำสัญญาดังกล่าวจำนวน 3,000,000 บาท
          องค์การฯ เห็นว่า สัญญาดังกล่าวมีความแตกต่างจากลักษณะของสัญญาทั่วไปทำให้ไม่มีความชัดเจน จึงขอหารือว่า สัญญาจะต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่ ในอัตราเท่าใด
แนววินิจฉัย          กรณีองค์การฯ ทำสัญญาร่วมลงทุนพัฒนาศักยภาพท่าเทียบเรือประมงสตูลกับบริษัทฯ โดยก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์บนที่ดิน ขององค์การฯ และให้กรรมสิทธิ์ในถนนทางเข้าท่าเทียบเรือประมงสตูลเป็นขององค์การฯ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และอาคารสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การฯ หลังสิ้นสุดสัญญา เข้าลักษณะ เป็นสัญญาให้บริการไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวล รัษฎากร ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 73/37106

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020