เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2553

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลงรายจ่ายเงินค่าปรับคืนให้กับพนักงานผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก ในการ คำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6723 วันที่ : 3 กันยายน 2553
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/7064 วันที่ : 14 กันยายน 2553
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7112 วันที่ : 15 กันยายน 2553
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าสิทธิไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7222 วันที่ : 20 กันยายน 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7290 วันที่ : 22 กันยายน 2553

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020