เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3314 วันที่ : 11 พฤษภาคม 2553
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแถมสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3367 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2553
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3368 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2553
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนเงินค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3370 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2553
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3371 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2553
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (Foreign Issuer) นำหลัก ทรัพย์ของตนมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3488 วันที่ : 26 พฤษภาคม 2553

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020