เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/948วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2553
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินเดือนให้แก่ พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/949 วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2553
3.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้ารถเข็นนั่งสำหรับคนพิการและคนชราพร้อม

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1081 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2553
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1447 วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2553

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020