เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอเฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนรายได้ ราย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.11)/พ./638 วันที่ : 17 มีนาคม 2553
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1710 วันที่ : 4 มีนาคม 2553
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบกำกับภาษีสำหรับการรับชำระค่าผ่านท่าและค่าชั่งน้ำหนักตู้สินค้า
เลขที่หนังสือ : 0702/พ.1702 วันที่ : 4 มีนาคม 2553
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1703 วันที่ : 4 มีนาคม 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1788 วันที่ : 5 มีนาคม 2553
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการขอเครดิตภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1789 วันที่ : 5 มีนาคม 2553
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1955 วันที่ : 12 มีนาคม 2553
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1967 วันที่ : 12 มีนาคม 2553
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกจากงานก่อนการเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1968 วันที่ : 12 มีนาคม 2553
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าแป้งข้าวสาลีจากต่างประเทศ และการขายแป้งข้าวสาลีในราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2017 วันที่ : 16 มีนาคม 2553

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020