เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2553

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอคืนภาษีจากการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.08)/90 วันที่ : 13 มกราคม 2553
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจัดสวัสดิการแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/392 วันที่ : 13 มกราคม 2553
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/398 วันที่ : 13 มกราคม 2553
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : 0702/491 วันที่ : 15 มกราคม 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/570 วันที่ : 20 มกราคม 2553
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/651 วันที่ : 22 มกราคม 2553
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีจากเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/657 วันที่ : 22 มกราคม 2553
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินที่ได้รับอันเนื่องมาจากการสิ้นสัญญาจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/760 วันที่ : 28 มกราคม 2553
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงถนนส่วนบุคคลทางเข้าออกสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/761 วันที่ : 28 มกราคม 2553
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./785 วันที่ : 29 มกราคม 2553

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020