เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา 47 (1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8590 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2553
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศ และเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8591 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2553
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีสัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการส่วนกลาง

เลขที่หนังสือ : กค 0702/8593 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2553
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์สำหรับสัญญาร่วมทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9015 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการท่องเที่ยว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/94 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2553
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีให้เช่าพื้นที่ผนังด้านนอกอาคารติดสติ๊กเกอร์สื่อโฆษณาสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9488 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2553
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ กรณีรับเงินชดเชยค่าภาษีน้ำมันและการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9513 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2553

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020