เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2553

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการจัดประชุมวิชาการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2545 วันที่ : 5 เมษายน 2553
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจมาตรฐานเรือแบบเหมาจ่าย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2547 วันที่ : 5 เมษายน 2553
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปประเทศสิงคโปร์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2746 วันที่ : 20 เมษายน 2553
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2747 วันที่ : 20 เมษายน 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินบำเหน็จดำรงชีพของเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2750 วันที่ : 20 เมษายน 2553
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสัญญาการจัดการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2754 วันที่ : 20 เมษายน 2553
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2755 วันที่ : 20 เมษายน 2553

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020