เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4939 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2553
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4990 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2553
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามสัดส่วนของรายได้ (ข้อหารือ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่)
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.08)/พ./1629วันที่ : 21 กรกฎาคม 2553
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5526 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินค่าเช่ารับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5531 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2553
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการผลิตสินค้าเพื่อขาย และการผลิตสินค้าตามคำสั่งลูกค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5546 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2553
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการผลิตเครื่องจับยึดโลหะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5561 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2553
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5562 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2553
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเงินสด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5563 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2553

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020