เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5768 วันที่ : 2 สิงหาคม 2553
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5806 วันที่ : 2 สิงหาคม 2553
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่านายหน้าไปต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5807 วันที่ : 2 สิงหาคม 2553
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการใช้สิทธิเลือกเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5808 วันที่ : 2 สิงหาคม 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการบางส่วน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5975 วันที่ : 9 สิงหาคม 2553
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้า Seaweed Meal (สาหร่ายบด) เพื่อผลิตอาหารสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5976 วันที่ : 9 สิงหาคม 2553
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสาขา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6114 วันที่ : 11 สิงหาคม 2553
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6115 วันที่ : 11 สิงหาคม 2553
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6262 วันที่ : 19 สิงหาคม 2553
10.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6468 วันที่ : 26 สิงหาคม 2553

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020