เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/651
วันที่: 22 มกราคม 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 76 ทวิ มาตรา 82/1(1) และมาตรา 77/1(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัท A เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศสิงคโปร์ สั่งให้บริษัท B ทำการผลิตสินค้าและส่งสินค้ามาเก็บไว้ใน คลังสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศไทยตามความต้องการของผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยกรรมสิทธิ์ของสินค้าในขณะที่เก็บใน คลังสินค้ายังเป็นของผู้ผลิต บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้า โดยใช้ชื่อของบริษัท C (ผู้ซื้อ) ซึ่งอยู่ในประเทศไทย เป็นผู้นำเข้า และบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าจากผู้ผลิต และเก็บค่าบริการและดำเนินการทางศุลกากร จากผู้ซื้อ
          2. ในขณะที่สินค้าอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายจะทำการเจรจากับผู้ผลิต ในเรื่องราคา จำนวนสินค้า การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้า เพื่อดำเนินการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อตกลงการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในสินค้า จะเปลี่ยนชื่อจากผู้ผลิตเป็นชื่อตัวแทนจำหน่าย หลังจากนั้นตัวแทนจำหน่ายจะสั่งให้บริษัทฯ ทำพิธีการนำสินค้าออกจากคลัง สินค้าและส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อตามข้อตกลง และตัวแทนจำหน่ายจะเรียกเก็บค่าสินค้าโดยตรงจากผู้ซื้อ และผู้ผลิตเรียกเก็บ ค่าสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายบริษัทฯ ขอหารือว่า ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          หากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมีสินค้าเก็บไว้ในคลังสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศไทย และบริษัทฯ ได้เก็บรักษาสินค้า ซึ่งเป็นของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอยู่เป็นปกติและดำเนินการส่งมอบสินค้าจากคลังสินค้าเพื่อหรือในนามของผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่าย ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในประเทศไทยอยู่เป็นประจำ ย่อมถือว่า ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแทนหรือทำการติดต่อ ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และถือว่าผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ตามข้อ 4 (ข) ของข้อ 5 แห่งอนุสัญญาระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ บริษัทฯ มีจึงหน้าที่และความรับผิดในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล แทนผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม มาตรา 82/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศตามมาตรา 77/1(7) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 85/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 73/37111

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020