เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.08)/90
วันที่: 13 มกราคม 2553
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอคืนภาษีจากการขายทอดตลาด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          กรมฯ ได้หารือการขอคืนภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.0 ให้แก่สำนักงานที่ดินและได้ยื่นคำร้อง ค.10 เพื่อขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้ชำระไว้ สำหรับส่วนต่างที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 488) พ.ศ. 2552 ให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับก่อน หักรายจ่ายใดๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอทราบว่า ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด (ผู้ซื้อทรัพย์ฯ) มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับส่วนต่างดังกล่าวได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          การขายอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามข้อเท็จจริงข้างต้น หากเข้าลักษณะเป็นการ ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ดังนั้น เจ้าของที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดจึงเป็นผู้มีหน้าที่ เสียภาษี และหากการประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีข้อสัญญาระบุให้ผู้ซื้อทรัพย์ฯ เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียม ในการโอนและค่าภาษีอากรจากการขายที่ดินตามประมวลรัษฎากร จึงเป็นกรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์ฯ ตกลงกับเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม ข้อสัญญา ผู้ซื้อทรัพย์ฯ จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรจากการซื้อที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน ผู้ซื้อทรัพย์ฯ จึงไม่มีสิทธิยื่น คำร้องขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขตู้: 73/37126

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020