เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1955
วันที่: 12 มีนาคม 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท A (บริษัทฯ) ประกอบกิจการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน และ ราย บริษัท B ประกอบกิจการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน โดยปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
          1. B ประกอบกิจการขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน แต่ไม่มียานพาหนะเครื่องบิน โดยบริษัท B ได้ทำสัญญาจ้าง ขนส่งกับบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
          1.1 บริษัทฯ ทำการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศทาง อากาศยานด้วยเครื่องบินพร้อมพนักงานขับเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทฯ ตามวันเวลา เส้นทางการบินและจุด หมายปลายทางที่แน่นอนตามที่บริษัท B ผู้ว่าจ้าง เป็นผู้กำหนด
           1.2 บริษัทฯ และบริษัท B ตกลงทำสัญญาจ้างขนส่งเป็น รายปีและจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเที่ยว
          1.3 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ พัสดุที่รับขนทรัพย์สิน รวมทั้งบุคคล ในกรณีที่ความเสียหาย มิได้เป็นความผิดของบริษัท วัน ทู โกฯ
          1.4 บริษัทฯ ถือว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการ ขนส่งในราชอาณาจักรค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท B ได้รับ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร
          1.5 บริษัทคู่สัญญามีผู้มีอำนาจทำการเป็นบุคคลคนเดียวกัน
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างขนส่งกับบริษัท B เพื่อทำการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมจัดพนักงานขับเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตามวันเวลา เส้นทางการบิน และจุดหมาย ปลายทางที่บริษัท B เป็นผู้กำหนด โดยบริษัท B มีสิทธิ เข้าตรวจตราการทำงานที่จ้างของบริษัทฯ ณ สถานที่ใดๆ ที่บริษัทฯ ใช้ในการทำงาน ที่จ้างได้ตลอดเวลาการทำงานปกติของบริษัทฯ ตามสัญญาจ้างขนส่ง จึงเป็นกรณีที่บริษัท B ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในเครื่องบินตาม ระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา สัญญา ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการให้เช่าทรัพย์สินตามมาตรา 537แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่ง ประมวลรัษฎากร และการประกอบกิจการให้เช่าเครื่องบินดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6(2) ของคำสั่งกรม สรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 73/37189

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020