เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2747
วันที่: 20 เมษายน 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดห้องชุด ในคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ระหว่าง บริษัท อ. โจทก์ ธนาคาร ก. จำเลย ต่อมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 นาย ป. ผู้ซื้อทรัพย์ได้ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงาน บังคับคดีออกหนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในการขอยกเว้นภาษีเงินได้ ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จึงขอทราบว่า การขายทอดตลาดทรัพย์ตามคำสั่งศาลดังกล่าว กรมบังคับคดี จะเป็นผู้มีอำนาจในการ ลงชื่อในหนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่ เพียงใด
แนววินิจฉัย          การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยหนังสือรับรองต้องมีข้อความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)ฯ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือห้องชุดมาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์ตามคำสั่งศาลแทนผู้ขาย (เจ้าของทรัพย์) แล้ว ย่อมเป็นผู้ทำการแทนในการออกหนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
เลขตู้: 73/37255

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020