เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2750
วันที่: 20 เมษายน 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินบำเหน็จดำรงชีพของเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ 268ฯ
ข้อหารือ          นาย ก. มีอายุ 73 ปี เคยเป็นเจ้าหน้าที่บำนาญของสภากาชาดไทย ได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพจากสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งสภากาชาดไทยได้หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อมา กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 268 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 นาย ก. ขอทราบว่า จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินบำเหน็จดำรงชีพจาก สภากาชาดไทย หรือไม่
แนววินิจฉัย          กฎกระทรวง ฉบับที่ 268 (พ.ศ. 2552)ฯ กำหนดให้ เงินได้ที่มีลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยได้รับ โดยมี อัตราและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมาย ว่าด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 6 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ ตามมาตรา 4 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เงินบำเหน็จดำรงชีพที่นาย ก. ได้รับจากสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 จึงเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับก่อนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขตู้: 73/37258

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020