เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3771
วันที่: 3 มิถุนายน 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท ก. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีความประสงค์จะรับโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนี้และความรับผิดชอบทั้งหลาย ตามสัญญาเช่าจากผู้เช่าเดิม โดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซึ่งเป็นบุคคล ธรรมดาและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย แต่ในการให้ ความยินยอมดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย ทางอ้อมและยังคงได้รับค่าเช่าจากผู้รับโอน ในจำนวนเท่าเดิม จึงขอทราบว่า ผู้ให้เช่าจะมีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้ความยินยอมในการโอนสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้ความยินยอม ในการโอนสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 303 และมาตรา 306 แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยยังคงได้รับค่าเช่าจากผู้รับโอน ในจำนวนเท่าเดิม ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาที่สมควรให้เช่าได้ตามปกติ หากผู้ให้เช่า ไม่ได้รับเงินได้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นจากการให้ความยินยอมนั้น ถือว่า ผู้ให้เช่ายังคงมีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่า เช่าที่ได้รับจากผู้รับโอนในจำนวนเท่าเดิมดังกล่าว
เลขตู้: 73/37315

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020