เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4702
วันที่: 30 มิถุนายน 2553
เรื่อง:           ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการแก่มูลนิธิซึ่งได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 มาตรา 82/4 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง ก. ขอหารือแนวทางปฏิบัติ กรณีบริษัทจ่ายค่าบริการให้ธนาคารที่มีการเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
          1. กรณีการชำระค่าบริการให้แก่เจ้าหนี้โดยให้เจ้าหนี้ไปรับเช็คที่ธนาคารแทนการจ่ายเช็คที่บริษัท โดยธนาคารตัวแทนจะดำเนินการออกเช็ค จ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ และคำนวนค่าบริการออกเช็ค 1 ฉบับ ในการเรียกเก็บค่าบริการออกเช็คดังกล่าว ธนาคารมีการเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องเสียโดยรวมหรือแยกค่าอากรแสตมป์ออกจากค่าบริการ
          2. กรณีธนาคารทำหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทที่ธนาคารค้ำประกันความรับผิดชอบต่างๆ โดยธนาคารเรียกเก็บค่าบริการและค่าอากรแสตมป์ที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องเสียโดยรวมหรือแยกค่าอากรแสตมป์ออกจากค่าบริการ
          ขอทราบว่า บริษัทผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากค่าบริการรวมค่าอากรแสตมป์ ทั้งจำนวนถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีตาม 1. และ 2. บริษัทจ่ายค่าบริการและค่าอากรแสตมป์ จากการเรียกเก็บค่าบริการและค่าอากรแสตมป์ไม่ว่าจะรวม หรือแยกค่าบริการและค่าอากรแสตมป์ออกจากกัน บริษัทผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากค่าบริการรวมค่าอากรแสตมป์ทั้งจำนวนในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่าย เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 73/37377

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020