เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4990
วันที่: 8 กรกฎาคม 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47 และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          มหาวิทยาลัย ก. (มหาวิทยาลัยฯ) ต้องการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน โดยใช้เงินนอกงบประมาณขอรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปและห้างร้านเอกชน มหาวิทยาลัยฯ จึงขอทราบว่า ผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสถานศึกษาตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไปหักลดหย่อนได้เป็นสองเท่าตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีการบริจาคทรัพย์สินที่สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 นั้น จะต้องเป็นการบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสถานศึกษาตามโครงการดังกล่าวต้องเป็นไปตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548
          กรณีบุคคลธรรมดาบริจาคจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินเท่านั้น ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้ รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค ดังนั้น กรณีมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดและหากการบริจาคเงินของบุคคลธรรมดาและการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าว ผู้บริจาคย่อมมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
เลขตู้: 73/37401

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020