เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5563
วันที่: 22 กรกฎาคม 2553
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเงินสด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัท ก. เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าหลายชนิด ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีหลายสูตรการผลิตแตกต่างกันตามฟังก์ชั่นการใช้งานและกำลังอัด โดยบริษัท ก. ถือว่าคอนกรีตผสมเสร็จ แต่ละชนิดเป็นสินค้าคนละชนิดกัน โดยมีรหัสสินค้าแตกต่างกัน และทำรายงานสินค้าแยกต่างหากจากกัน นอกจากนี้ยังเป็น ผู้จำหน่ายหิน ทรายและแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอีกด้วย
          2. บริษัท ก. ต้องการอำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า จึงคิดรูปแบบการชำระเงินด้วยการใช้บัตรเงินสด โดยลูกค้าสามารถซื้อบัตรเงินสดได้จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือซื้อผ่านระบบธนาคาร (ATM) เพื่อนำบัตรเงินสดไปใช้ชำระค่าสินค้าของบริษัทก. โดยบริษัท ก. มีแนวทางในการออกบัตรเงินสด 2 แนวทาง
          2.1 แนวทางที่ 1 บริษัท ก. เป็นผู้ออกบัตรเงินสดและจัดจำหน่ายบัตรเงินสดเอง
          2.2 แนวทางที่ 2 กำหนดให้บริษัทในเครือของบริษัท ก. รายหนึ่ง รายใด (บริษัท A.) เป็นผู้ออกและจัดจำหน่าย บัตรเงินสด
          3. บริษัทฯ เข้าใจว่า เมื่อลูกค้าซื้อบัตรเงินสดและชำระเงินค่าบัตรเงินสดไม่ถือเป็นการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า เพราะสินค้าของบริษัท ก. มีความหลากหลาย ลูกค้าที่ซื้อบัตรเงินสดมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะนำบัตรเงินสดไปชำระ ค่าสินค้าชนิดใดของบริษัท ก. ไม่ว่า บริษัท ก. จะเป็นผู้ออกบัตรเงินสดเองตามแนวทางที่ 1 หรือให้บริษัท ก.เป็นผู้ออก บัตรเงินสดตามแนวทางที่ 2 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงยังไม่เกิดขึ้น ในขณะที่ลูกค้าซื้อบัตรเงินสด เพราะ การจำหน่ายบัตรเงินสดเป็นการจำหน่ายสิ่งที่จะนำไปใช้แทนเงินสดในการชำระค่าสินค้าแต่ความรับผิดในการเสียภาษี มูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้านำบัตรเงินสดมาชำระค่าสินค้าของบริษัท ก. บริษัท ก. มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและ ออกใบกำกับภาษีเมื่อลูกค้านำบัตรเงินสดมาใช้ชำระค่าสินค้า ทั้งแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย          ในขั้นตอนที่ลูกค้าซื้อบัตรเงินสด และชำระเงินค่าบัตรเงินสด เป็นการจำหน่ายสิ่งที่จะนำไปใช้แทนตัวเงินในการชำระ ค่าสินค้าหรือบริการ บัตรเงินสดจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ใช้แทนเงินสดเท่านั้น เมื่อมีการใช้บัตรเงินสดชำระค่าสินค้าหรือบริการ ให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ขายสินค้าหรือบริการมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อ ดังนั้น กรณีการจำหน่ายบัตรเงินสดตามแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 จึงมิใช่เป็นการขายสินค้า หรือบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 73/37428

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020