เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5562
วันที่: 22 กรกฎาคม 2553
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 1357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ส. และนางสาว ข. ได้ร่วมกันซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 ต่อมาได้จดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จึงขอทราบว่า
          1. กรณีดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
          2. ขอทราบเพิ่มเติมว่า
               2.1 กรณีคู่สมรสร่วมกันซื้อที่ดินหรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาได้ร่วมกันจดทะเบียนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง นั้นไป (โดยไม่มีชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทะเบียนบ้านเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปี) เมื่อพ้นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต้องเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
               2.2 กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมหลายคนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยทุกคนได้ร่วมกันซื้อ แต่ต่อมาผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม บางคนได้ร่วมกันขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนไปเมื่อพ้นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          1. ตาม 1.นาย ส. และนางสาว ข. ได้ร่วมกันซื้อที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 โดยมิได้มี การแบ่งกำหนดส่วนของการถือกรรมสิทธิ์ไว้ จึงถือว่าเป็นเจ้าของรวมและมีส่วนเท่ากันตามมาตรา 1357 แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ต่อมานาย ส. และนางสาว ข. ได้ร่วมกันขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อมาดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 กรณีดังกล่าว จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อพ้นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
          2. ตาม 2.1 กรณีสามีภริยาซึ่งจดทะเบียนสมรส ได้ร่วมกันซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และต่อมาได้ร่วมกันขายที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เมื่อพ้นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กรณี ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตาม มาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
          3. ตาม 2.2 กรณีบุคคลหลายคนเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและครอบครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวร่วมกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันได้มาต่อมาผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมบางคนไม่ทั้งหมด ได้ร่วมกันขายที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วนของตนที่ได้กรรมสิทธิ์มาแล้วเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จึงเป็น การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาเมื่อพ้นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันได้มา กรณีดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
เลขตู้: 73/37427

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020