เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.08)/พ./1629
วันที่: 21 กรกฎาคม 2553
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามสัดส่วนของรายได้ (ข้อหารือ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อการส่งออก บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคาร 2 หลัง เนื้อที่รวม 10,305 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้นำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารมาขอคืน ในเดือนภาษีตุลาคม 2552 ทั้งจำนวน โดยไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามประมาณการการใช้พื้นที่อาคารแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า อาคารดังกล่าวจะใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ต่อมาบริษัทฯ จึงยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการ การใช้พื้นที่อาคาร (ภ.พ.05.1) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ซึ่งเกินกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มทำการก่อสร้างอาคาร และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่สามารถแยกการใช้พื้นที่ดังกล่าวจากกันได้ บริษัทฯ จึงขอพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
          1. ขออนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.05.1
          2. ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ได้เริ่มก่อสร้างอาคาร 2 หลัง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้ง การประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทฯ ไม่สามารถแยก ส่วนของการใช้พื้นที่อาคารได้ และบริษัทฯ ได้นำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารมาขอคืนในเดือนภาษีตุลาคม 2552 ทั้งจำนวน โดยไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า อาคารดังกล่าวจะใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ต่อมาบริษัทฯ จึงยื่นแบบ ภ.พ.05.1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ซึ่งเกินกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เริ่ม ทำการก่อสร้างอาคาร และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภท ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนรายได้ ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจาก ภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 73/37488

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020