เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9488
วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีให้เช่าพื้นที่ผนังด้านนอกอาคารติดสติ๊กเกอร์สื่อโฆษณาสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 มาตรา 77/2 มาตรา 82/3 มาตรา 82/4 มาตรา 85/1 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นิติบุคคลอาคารชุด ก. (นิติบุคคลฯ) ได้จดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 นิติบุคคลฯ ได้นำเอาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด คือผนังด้านนอกอาคารตึก (ผนังฯ) ไปให้บุคคลภายนอกเช่าติดสติกเกอร์ สื่อภาพโฆษณา ผลิตด้วยระบบ Inkjet Outdoor ที่มีคุณภาพสูงแบบใช้กาวอยู่ด้านหลัง และมีน้ำหนักเบาติดที่ผนังฯ ไม่ต้องมี โครงเหล็ก กรอบเหล็กมารองรับ
แนววินิจฉัย          การประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ติดสติกเกอร์สื่อภาพโฆษณา นิติบุคคลฯ มีภาระภาษี ดังนี้
          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนิติบุคคลฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522 มีรายได้จากการประกอบกิจการ หรือเนื่องจากการประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ติดสติกเกอร์สื่อภาพโฆษณา ตาม วัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากนิติบุคคลฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม บทนิยามในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร
          2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม การประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ติดสติกเกอร์สื่อภาพโฆษณาตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ และหากนิติบุคคลฯ มีรายรับจากการให้บริการเช่าผนังฯ ที่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 1,800,000 บาท ต่อปีนิติบุคคลฯ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา ร้อยละ 7.0 จากรายรับที่ได้จากกิจการดังกล่าว ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับบริการ และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 มาตรา 78 มาตรา 82/3 มาตรา 82/4 และมาตรา 85/1 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
          3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ การประกอบกิจการให้เช่าผนังฯ ติดสติกเกอร์สื่อภาพโฆษณาไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
          4. ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน ไม่ได้อยู่ในอำนาจการจัดเก็บของกรมสรรพากรนิติบุคคลฯ ควรหารือส่วราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
เลขตู้: 73/37619

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020