เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10195
วันที่: 28 ธันวาคม 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีออกจากงานก่อนเกษียณอายุ
ข้อกฎหมาย: กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(36) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 52) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538
ข้อหารือ          1. นาย ส. และนาย ศ. เป็นพนักงานของธนาคาร T จำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดย สมัครใจในปี 2552 ตามระเบียบของธนาคารที่54/2550 เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กรณีลาออก เกษียณอายุ และถึงแก่กรรม ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
               1.1 พนักงานทุกคนจะเกษียณ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
               1.2 พนักงานทุกตำแหน่ง ที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิที่จะยื่นขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ โดยขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะเห็นสมควรให้พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของธนาคาร เพื่อรับเงิน ค่าชดเชยและเงินสมทบตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร T จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ธนาคาร ได้อนุมัติให้นาย ส. และนาย ศ. เกษียณอายุก่อนกำหนดตามโครงการ โดยธนาคารได้สิ้นสุดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
          2. นาย ส. และนาย ศ. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังนี้
               2.1 นาย ส. อายุ 58 ปี เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร T จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีอายุสมาชิก 13 ปี 9 เดือน อายุงาน 38 ปี ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2552 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยนำเงินเดือน และเงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานมาคำนวณในใบแนบ
               2.2 นาย ศ. อายุ 55 ปี เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร T จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีอายุสมาชิก 11 ปี 9 เดือน อายุงาน 33 ปี ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 โดยนำเงินเดือน และเงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานมาคำนวณในใบแนบ
แนววินิจฉัย          ธนาคารฯ มีข้อตกลงให้พนักงานทุกคนเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต่อมาธนาคารฯ ได้ออกระเบียบแก้ไข เพิ่มเติมตามระเบียบที่ 54/2550ฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 กำหนดให้พนักงานทุกคนเกษียณ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือพนักงานทุกตำแหน่งที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิที่จะยื่นขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ธนาคารฯ นั้น หากเป็นการออกจากงานเมื่อพนักงานมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ซึ่งออกจากงานเพราะครบกำหนดหรือสิ้นกำหนด เวลาทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ประกอบกับข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52)ฯ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
เลขตู้: 73/37654

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020