เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./9786
วันที่: 13 ธันวาคม 2553
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและจำหน่าย ARBOCEL RC FINE (FEED GRADE)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ง) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท ล. (บริษัทฯ) ได้นำเข้าสินค้าชื่อว่า "ARBOCEL RC FINE (FEED GRADE)" เพื่อใช้เป็นแหล่งเยื่อใยในอาหารของสุกร สุนัขและสัตว์ปีก ซึ่งเยื่อใยดังกล่าว จัดเป็นอาหารในกลุ่มพลังงานที่อยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรตในพวกเมล็ดธัญพืช ผลพลอยได้จาก ธัญพืช และพืชจำพวกไม้หรือผลพลอยได้จากไม้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อสัตว์โดยทั่วไป โดยเฉพาะสัตว์กินเนื้อ ช่วยในการป้องกันอาการ ท้องผูก ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดี แต่เนื่องจาก ARBOCEL RC FINE (FEED GRADE) ไม่ได้เป็น อาหารที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจาก กรมปศุสัตว์ และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้นำเข้าแล้ว จึงขอทราบว่า การนำเข้าสินค้าดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ นำเข้าสินค้าชื่อ ARBOCEL RC FINE (FEED GRADE) เพื่อใช้เป็นแหล่งเยื่อใยในอาหารของสุกร สุนัขและ สัตว์ปีก ซึ่งเยื่อใยดังกล่าว จัดเป็นอาหารในกลุ่มพลังงานฯ ที่จำเป็นต่อสัตว์โดยทั่วไป โดยเฉพาะสัตว์กินเนื้อ เพื่อช่วยในการป้องกัน อาการท้องผูก โดยสินค้าดังกล่าว ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ หาก กรมปศุสัตว์เห็นว่า สินค้าดังกล่าวเป็นอาหารสัตว์ ก็ถือได้ว่า การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการขายอาหารสัตว์ที่ได้รับยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 73/37637

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020