เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10035
วันที่: 22 ธันวาคม 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          หน่วยงานราชการได้ทำความตกลงกับบริษัท ป. ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำบัตรเติมน้ำมันรถราชการ (FLEET CARD) ที่ออกโดยสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเติมน้ำมัน ได้แก่ ธนาคาร A หรือ ธนาคาร ส. โดยใช้ที่ปั๊มน้ำมันสาขาต่าง ๆ แทนการจ่ายเงินสดเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ NGV ให้กับบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมัน เมื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้รับ ใบแจ้งหนี้ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเติมน้ำมันรถราชการจากสถาบันการเงินผู้ออกบัตรฯ แต่ละเดือน จะชำระเงินค่าน้ำมันผ่าน สถาบันการเงินผู้ออกบัตรฯ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายถูกต้องตามข้อกฎหมาย จึงหารือว่า
          1. กรณีหน่วยงานราชการจัดทำฎีกาเบิกเงิน เพื่อเบิกจ่ายให้กับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรฯ เป็นค่าน้ำมันฯ ตามใบแจ้งหนี้ แต่ละเดือน โดยหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของยอดค่าใช้จ่ายและนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ซึ่งการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรฯ เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
          2. กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจ่ายเงินสดทดรองจ่ายให้กับ สถาบันการเงินผู้ออกบัตรฯ แล้วนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าว มาจัดทำฎีกาเบิกจ่าย เพื่อจ่ายให้กับผู้ทดรองจ่าย จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          1. กรณีหน่วยงานราชการนำบัตรเติมน้ำมันรถราชการ (FLEET CARD) ที่ออกโดยสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเติมน้ำมัน ได้แก่ ธนาคาร ก. หรือ ธนาคาร ส. ไปใช้ที่สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันสาขาต่าง ๆ แทนการจ่ายเงินสดเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ ก๊าซ NGV โดยสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันออกใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อหน่วยงานราชการเป็นผู้จ่าย พร้อมทั้งเรียกเก็บเงินจาก ผู้ออกบัตรเครดิต แม้ว่ายังไม่ถึงกำหนดวันที่หน่วยงานราชการต้องชำระเงินให้ผู้ออกบัตรก็ตาม กรณีถือว่า หน่วยงานราชการ เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้กับสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเมื่อมีการออกหลักฐานการใช้ บัตรเครดิตจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากการจ่ายเงินได้ ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ๆ ครั้งหนึ่ง ต่ำกว่า 500 บาท ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
          2. เนื่องจากหน่วยงานราชการใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าน้ำมันให้สถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน ดังนั้น หากหน่วยงาน ราชการประสงค์จะแต่งตั้งผู้ออกบัตรเครดิตเป็นตัวแทน เพื่อดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนหน่วยงานราชการก็สามารถกระทำได้ โดยจะต้องจัดทำสัญญาการตั้งตัวแทนและ มอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้ออกบัตรเครดิตจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม ของหน่วยงานราชการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายเงินและจะต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในนามของหน่วยงานราชการผู้จ่ายเงิน และกรณีผู้ออกบัตรเครดิตได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย แทน กรุงเทพมหานครผู้ออกบัตรเครดิต จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายฉบับทุกครั้งที่จ่ายเงิน
          อย่างไรก็ดี หากผู้ออกบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าน้ำมันให้แก่สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเป็นจำนวนมาก จึงให้หน่วยงาน ราชการ และผู้ออกบัตรเครดิตดำเนินการ ดังนี้
          (1) กรณีผู้ออกบัตรเครดิตหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินค่าน้ำมันดังกล่าวแทน หน่วยงานราชการแล้ว ผ่อนผันให้ หน่วยงานราชการไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินค่าน้ำมันให้กับสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน ในทันทีทุกครั้งที่จ่ายเงิน โดยให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 ครั้งต่อเดือน ตามมาตรา 50 ทวิ วรรคสาม แห่ง ประมวลรัษฎากร และต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งทำให้ผู้ออกบัตรเครดิตไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นรายฉบับทุกครั้งที่จ่ายเงิน แต่ผู้ออกบัตรเครดิตต้องจัดทำรายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย และผู้ออกบัตรเครดิตยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้ พึงประเมินดังกล่าว
          รายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
          (ก) คำว่า "รายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน พ.ศ. ...." ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
          (ข) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำมันซึ่งเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
          (ค) ชื่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกบัตรเครดิต โดยมีข้อความว่า "ในฐานะผู้กระทำการแทนผู้จ่าย เงินได้ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้"
          (ง) ชื่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน
          (จ) ประเภทเงินได้ จำนวนเงินที่จ่าย จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หักไว้แต่ละรายการของแต่ละเดือนของ ผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำมัน
          (ฉ) ลายมือชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจหรือผู้กระทำการแทนผู้จ่ายเงิน
          2. หากผู้ออกบัตรเครดิตมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานราชการให้ผู้ออกบัตรเครดิตระบุข้อความเพิ่มเติมใน ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยมีข้อความว่า "ผู้ออกบัตรเครดิตได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แทนหน่วยงานราชการแล้ว"
          3. หน่วยงานราชการสามารถทำสัญญาแต่งตั้งให้ผู้ออกบัตรเครดิตเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการได้ ตามมาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ออกบัตรเครดิตจะต้องส่งมอบสำเนาแบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด.53 และหลักฐาน ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงินการรับชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของกรมสรรพากรและรายละเอียดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้หน่วยงานราชการด้วย
เลขตู้: 73/37650

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020