เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีมาตรการภาษีจากเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6419 วันที่ : 8 กันยายน 2557
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ราย บริษัทหลักทรัพย์ ค. จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6472 วันที่ : 9 กันยายน 2557
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6537 วันที่ : 10 กันยายน 2557
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6558 วันที่ : 11 กันยายน 2557
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสตรอเบอร์รี่แช่แข็งตัดขั้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6559 วันที่ : 11 กันยายน 2557
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6659 วันที่ : 16 กันยายน 2557
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6825 วันที่ : 22 กันยายน 2557

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020