เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามโครงการบ้านหลังแรก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6119 วันที่ : 26 สิงหาคม 2557
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยจากการขอคืนเงินภาษีอากรของพนักงานธนาคาร อ.
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6283 วันที่ : 28 สิงหาคม 2557
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอยกเลิกการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5745 วันที่ : 15 สิงหาคม 2557
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5746 วันที่ : 15 สิงหาคม 2557
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5922 วันที่ : 20 สิงหาคม 2557
6.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาวงเงินสินเชื่อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5963 วันที่ : 21 สิงหาคม 2557
7.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการพยาบาล และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5859 วันที่ : 19 สิงหาคม 2557

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020