เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2557

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1980 วันที่ : 2 เมษายน 2557
2.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอใช้เอกสารใบกำกับภาษีที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1984 วันที่ : 2 เมษายน 2557
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1987 วันที่ : 2 เมษายน 2557
4.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าติดตามทวงถามและดำเนินคดีเพื่อบังคับชำระหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2015 วันที่ : 3 เมษายน 2557
5.เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2057 วันที่ : 4 เมษายน 2557
6.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาการให้บริการคลังสินค้าของผู้ประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2101 วันที่ : 8 เมษายน 2557
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการทำสัญญาดำเนินกิจกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2330 วันที่ : 22 เมษายน 2557
8.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2488 วันที่ : 28 เมษายน 2557

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020