เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการค้ำประกันการกู้ยืมเงินให้กับบริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3540 วันที่ : 2 มิถุนายน 2557
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3747 วันที่ : 9 มิถุนายน 2557
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินค่าแรกเข้า เงินสมทบ และดอกผลจากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund : DIPF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4086 วันที่ : 17 มิถุนายน 2557
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4339 วันที่ : 24 มิถุนายน 2557
5.เรื่อง : หนังสือมอบอำนาจกรณีกรรมการหรือผู้ชำระบัญชีมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.08)/4374 วันที่ : 25 มิถุนายน 2557
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4480 วันที่ : 27 มิถุนายน 2557

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020