เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามสัดส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7393 วันที่ : 6 ตุลาคม 2557
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7565 วันที่ : 13 ตุลาคม 2557
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศและเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7642 วันที่ : 14 ตุลาคม 2557
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7643 วันที่ : 14 ตุลาคม 2557
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสตรอเบอร์รี่แช่แข็งตัดขั้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7746 วันที่ : 14 ตุลาคม 2557
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการจัดอบรมสัมมนาให้กับบุคคลทั่วไปและบริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7722 วันที่ : 16 ตุลาคม 2557
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินเดือนและค่านายหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7723 วันที่ : 16 ตุลาคม 2557
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายฝากอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7726 วันที่ : 16 ตุลาคม 2557
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าตัวหนอนดักแด้แช่แข็ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7727 วันที่ : 16 ตุลาคม 2557
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7836 วันที่ : 20 ตุลาคม 2557

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020