เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาแหล่งเงินกู้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/380 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2557
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/382 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2557
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอยกเว้นการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/427 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2557
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/552 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2557
5.เรื่อง : ภาระภาษีอากร กรณีการโอนกิจการทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/663 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2557

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020