เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

หน้า :: 1 :: 2
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4628 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2557
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4652 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2557
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4711 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2557
4.เรื่อง : อากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4756 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2557
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4758 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2557
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4759 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2557
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามี และภริยา ราย นาย ป.
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5047 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2557
8.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5057 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2557
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับเงินเมื่อพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการราย นาย ม.
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5193 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2557
10.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5199 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2557

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020